Samenwerken met verschillende organisaties:

 

Verschillende organisaties zoals GGZ, Robert Coppens stichting, stichting Groenhuysen,  stichting Prisma, , stichting MEE, weten Home Sweet home te vinden. Home Sweet Home werkt samen met stichting Inzet voor zorg ( hoofdaannemer ) De dagbesteding staat bekend de manier waarop een ieder de juiste bejegening en veiligheid krijgen. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met hun cultuur en geloof.  

Klachtenregeling:

 

Cliënten hebben het wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen is iedere zorgondernemer verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenafhandeling van Home Sweet Home voldoet aan alle eisen die de wet stelt. Bij aanmelding voor de dagbesteding ontvangt u een folder waarin staat hoe u een eventuele klacht kunt indienen.

 Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.